top of page

תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש באתר מילואים.נט / מילואיםצ'ק / פייצ'קר

חברת פייצ'קר בע"מ (להלן: "החברה" או "פייצ'קר") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש בתכני האתר. הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. זכותך להשתמש בתכנים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת.  אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

על אף האמור לעיל, על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים המוצעים דרך אתר אינטרנט זה, או הזמינים להורדה, לגישה או לשימוש אחר מאתר זה, עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו. אנא עיין בהסכם או בהודעה הרלונטיים.

שימוש בתכני האתר

המונח "תוכן" כולל את כל החומר המצוי באתר לרבות (אך לא רק) מידע מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, תו, סימן, סמל ואייקון, איור, צילום, תרשים, סרטון, כתבה, סקירה, נתון, ידיעה, ניתוח והערכה ומחשבונים. כל שילוב שלהם ועיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. וכן כל כלי טכנולוגי המשמש להפעלת האתר לרבות כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, ישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק 

אתר האינטרנט ותכניו מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא הרשאה.

ההרשאה הניתנת לך לשימוש באתר זה מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג בו, שתשמור על כל הזכויות הקנייניות של יוצריו ובעליו ובכך שתקבל עליך כל תנאי הרישיון והשימוש.

הגבלת אחריות

כל התכנים, החומרים, המידע, המוצרים, התוכנות, התוכניות והשירותים באתר מסופקים "כמות שהם" ("AS IS") ללא אחריות או עירבון כלשהם. על אף שנעשה מאמץ לעבד את התכנים הללו בדיוק מרבי, ייתכן שיפלו בהם טעויות, אי-דיוקים או שגיאות דפוס. אין עירבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה נכון, עדכני ושלם והחברה לא תישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שישנן. יתר על כן, ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. לפיכך אין בפרסומים באתר משום המלצה או חוות דעת ואם ברצונך להשתמש בהם, עליך לבדוק אותם ולאמתם. בכל מקרה השימוש בתכנים שבאתר, ייעשה על אחריותך בלבד.

​לפייצ'קר לא תהיה חבות כלפי צד כלשהו בגין כל נזק מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב הנגיש דרך אתר אינטרנט זה או בגין שימוש בתכנים, בחומרים, במידע מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, גם אם החברה הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור.

פייצ'קר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות. החברה רשאית לסגור את האתר או לשנותו וזאת ללא צורך בהודעה מראש. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם עקב כך.

הנך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם בשל כך, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך או של אחרים.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר, בתוכנו, בעיצובו ובסימני המסחר המופעים בו, הינן של החברה בלבד, אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש.

אתר זה וכל התוכן הכלול בו - אין להעתיקם, לשכפלם, לפרסמם מחדש, להעלותם, לשדרם, להפיצם, להציגם בפומבי, למכרם, לשקפם באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת או להשתמש בהם ליצירת עבודות נגזרות, בלא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

הנך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בתוכן, לפי הכללים הקבועים בדין ותחת המגבלות המופיעות בתנאי שימוש אלה. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התוכן המוגן, תוך ציון המקור ובלא סילוף או שינוי אחר שיש בו כדי להפחית מערך התוכן או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

מדיניות הגנת הפרטיות

לצרכי אבטחת מידע וכן בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשם תפעול ופיתוח האתר, רשאית החברה לאסוף מידע סטטיסטי אודות הגלישה באתר, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי. מידע זה כולל, בין היתר, נוהגי גלישת משתמשים באתר, העמודים אשר נצפו וכד'. החברה תשמור מידע זה במאגריה והשימוש בו ייעשה רק על פי הוראות כל דין.

דע כי חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה במסגרתה תידרש למסור מידע אישי. הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

 קישורים מאתר זה

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של פייצ'קר. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש אך אין לפרשם כמתן גושפנקא, אישור או המלצה של החברה לאותם האתרים או לתכנים או המוצרים הנמצאים בהם ולמפעילי האתרים.

אם לא צוין אחרת, אין בין החברה לבין אתרים המקושרים כל יחסים משפטיים או מסחריים ואין לחברה כל שליטה בתוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים אלה או הזמינים מתוכם. עצם הימצאותו של קישור באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא ועדכני. מאחר ולחברה אין שליטה על מקורות אלה, היא לא תישא בכל אחריות בקשר לתוכנם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר היא על המפרסמים בלבד. פייצ'קר לא תהיה צד לעסקאות בהן אתה עלול להיקשר עם צדדים שלישיים, גם אם למדת על צדדים שכאלה מהאתר של פייצ'קר.

בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של פייצ'קר , שים לב שאתר זה הינו עצמאי ונפרד מפייצ'קר ושאין לפייצ'קר שליטה על התוכן המוצג בו. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

קישורים לאתר זה

על כל הקישורים לאתר אינטרנט זה להיות מאושרים מראש ובכתב על-ידי פייצ'קר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פייצ'קר לא תסכים לקישורים שבהם הקישור והדפים המופעלים על-ידי הקישור (א) יוצרים מסגרות סביב כל דף שהוא באתר אינטרנט זה, או משתמשים בטכניקות אחרות המשנות באופן כלשהו את ההצגה הויזואלית או ההופעה של כל תוכן באתר זה;

(ב) יוצרים קישור עמוק לתוך האתר, אלא אם הקישור נעשה בהתאם לאמור בחוק זכויות יוצרים, והקישור יהיה לעמוד באתר במלואו כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש לצפייה בו באתר;

(ג) מציגים שלא כהלכה את הקשרים שלך עם פייצ'קר;

(ד) מציגים מצג שווא או מטעה אודות פייצ'קר, או פוגעים באופן אחר במוניטין הקשור לשם או לסימני המסחר של פייצ'קר.

 סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא באופן בלעדי בפני בית המשפט המוסמך שמושבו בתל אביב- יפו.

 

החברה שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

bottom of page